Dotacje

Premia MZG

Dla gmin lub spółek gminnych realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gmin.

Premia MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin

O dofinansowanie projektu w ramach premii MZG mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Premia MZG przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w mieszkaniowym zasobie gminy na poprawę stanu technicznego tego zasobu. Premia MZG przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów inwestycji.

Wysokość premii MZG wynosi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeżeli:

  • przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego jest budynek mieszkalny, w którym wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
  • budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
  • z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie będą spełniały wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. – Prawo budowlane

Wysokość premii MZG wynosi 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeżeli:

  • budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub
  • przedsięwzięcie to stanowi przedsięwzięcie rewitalizacyjne opisane w gminnym programie rewitalizacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 9 października 2005 r. o rewitalizacji

Nie stosuje się warunku dotyczącego wymagań minimalnych dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  jeśli z audytu energetycznego lub remontowego wynika, że nie jest możliwe jego spełnienie.

Podwyższenie premii MZG o grant MZG

Jeśli spełniony zostanie dodatkowy warunek w zakresie źródła ciepła lub źródła energii w budynku, inwestorowi wraz z premią MZG przysługuje grant MZG na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, stanowiący  30 proc. kosztów inwestycji.

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość premii MZG stanowi iloczyn kwoty tej premii i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

 

Dotacje dla firm, instytucji, samorządów i wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni

Grant OZE

Grant OZE

Dotacje Grant OZE Dofinansowanie nawet do 50% wartości instalacji Grant pokryje ze środków...

read more
Energia Plus

Energia Plus

Dotacje Energia Plus Dla przedsiębiorców m.in. na poprawę efektywności energetycznej i jakości...

read more
Umów się na bezpłatną wycenę
Umów się na bezpłatną wycenę