Dotacje

Moje ciepło

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

O programie

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Rodzaje przedsięwzięć

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi do
600 000 000 zł.

Beneficjenci

1.Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo

złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

2.Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

3.Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Etapy rozpatrywania wniosku:

1

Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD;

2

Ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku;

3

W przypadku wniosku niezgodnego z programem priorytetowym odrzucenie go z dalszego postępowania;

4

Jeżeli to konieczne, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – czas na dokonanie uzupełnienia do 10 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę.

5

Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów;

6

Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

ZAŁĄCZNIKI:

1.Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;

2.Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy

3.Charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;

4.Protokół odbioru – załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
faktura lub równorzędny dokument księgowy;

5.Potwierdzenie dokonania płatności;

6.Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej
i zamontowanej pompy ciepła;

7.Oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy

8.Skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;

9.Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;

10.Oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;

11.Inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

DOKUMENTY:

1.Dokumentacja – max 5% kosztów kwalifikowanych

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sporządzonego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy sporządzić, w przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie budowlanym.

2.Dokumentacja projektowa

Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej niezbędnej dokumentacji geologicznej dla gruntowej pompy ciepła

Gruntowa pompa ciepła – Zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++(dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

Pompa ciepła typu powietrze/woda – Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++(dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C – m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze – Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Dotacje dla domu

Mój Prąd 5.0

Mój Prąd 5.0

Dotacje Mój Prąd 5.0 Nie spóźnij się i skorzystaj z Dotacji Mój Prąd 5.0.Nabór nowych wniosków od...

read more
Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Dotacje Czyste powietrze Weź dofinansowanie na ocieplenie domu i wymianę starego pieca od 3...

read more
Umów się na bezpłatną wycenę
Umów się na bezpłatną wycenę